Ostatnia aktualizacja strony: 27.07.2023, 10:21

Klauzula informacyjna

Wtorek, 11 września 2018

Klauzula informacyjna

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: 59-220 Legnica, ul. Reymonta 1
 • przez adres email:  mp2legnica@o2.pl
 • telefonicznie: 76 852 20 47

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH                                                                                     

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zbigniew Nowak.

Można  się z nim kontaktować w następujący sposób :

 • listownie: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, 59-220 Legnica,  ul. Złotoryjska 144 z dopiskiem „IOD”
 • przez adres e-mail: iod@zojo.legnica.eu
 • telefonicznie: (76) 728 65 28

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej ustalonej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt” stanowiącym załącznik do „Instrukcji kancelaryjnej Miejskiego Przedszkola
Nr 2 w Legnicy” zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu w dniu w dniu 12 kwietnia 2016 r.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa Polityka prywatności

 

Metadane

Data publikacji : 11.09.2018
Data modyfikacji : 27.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 2
Osoba udostępniająca informację:
Wioletta Król - Terelak Miejskie Przedszkole Nr 2
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Król - Terelak
©-2023 Miejskie Przedszkole Nr 2. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL